Powerpoint Bài giảng Bảng chia 4 Toán lớp 3 Cánh Diều

Powerpoint Bài giảng Bảng chia 4 Toán lớp 3 Cánh Diều. Giáo án điện tử bài 18 bảng chia 4 Toán 3 Cánh Diều mới nhất 2022-2023

CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI TIẾT HỌC
Quan sát tranh và trả lời câu hỏi
Chia đều 8 hình tròn cho mỗi bạn 4 hình tròn. Có mấy bạn được chia?
Có 8 ∶ 4 = 2 bạn
BẢNG CHIA 4
(2 TIẾT)
Thành lập bảng chia bằng cách nào mất ít thời gian?
Dựa vào bảng nhân 4.
BẢNG CHIA 4
Chia đều 8 cái kẹo cho mỗi bạn 4 cái. Hỏi có mấy bạn được chia?
8 ∶ 4 = 2 (bạn)
Tính nhẩm
16 ∶ 4 =
8 ∶ 4 =
20 ∶ 4 =
32 ∶ 4 =
28 ∶ 4 =
4 ∶ 4 =
40 ∶ 4 =
24 ∶ 4 =
36 ∶ 4 =
4 2 5 8 7 1 10 6 9
Tính Kết quả
4 × 5 = 20 4 × 6 = 24 4 × 9 = 36
20 ∶ 4 = 5
20 ∶ 5 = 4
24 ∶ 4 = 6
24 ∶ 6 = 4
36 ∶ 4 = 9
36 ∶ 9 = 4
= 3 kg
= 7 mm
= 10

Xem nhiều