Powerpoint Bài giảng Bảng nhân 3 Toán lớp 3 Cánh Diều

Powerpoint Bài giảng Bảng nhân 3 Toán lớp 3 Cánh Diều. Giáo án điện tử Toán lớp 3 Cánh Diều mới nhất 2022-2023

CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI TIẾT HỌC
TRÒ CHƠI ĐẾM CÁCH

3 6 9 12 15
18 21 24 27
Mỗi tầng của kệ bày hoa có 3 chậu hoa, 3 tầng có tất cả bao nhiêu chậu hoa?
Có 9 chậu hoa
Nếu thêm 1 tầng có 3 chậu hoa nữa thì ta có phép nhân nào?
3 × 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12
Nếu tiếp tục thêm 1 tầng có 3 chậu hoa nữa thì sao? 3 × 5 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15
BẢNG NHÂN 3
(2 TIẾT)
3 được lấy 1 lần
3 được lấy 2 lần
3 được lấy 3 lần 3 × 1 = 3
3 × 2 = 6
3 × 3 = 9
Tiếp tục lấy ra 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tấm thẻ rồi nêu phép nhân tương ứng?
3 × 4 = 12
3 × 5 = 15
3 × 6 = 18
3 × 7 = 21
3 × 8 = 24
3 × 9 = 27
3 × 10 = 30

Tính nhẩm
3 × 3 =
3 × 7 =
3 × 6 =
3 × 4 =
3 × 1 =
3 × 9 =
3 × 10 =
3 × 8 =
3 × 2 =
2 × 3 =
3 × 5 =
5 × 3 =
9 21 18
12 3 27
30 24 6
6 15 15
Tính
3

Xem nhiều