Bài giảng Powerpoint Cộng trừ trong phạm vi 1000 Toán 3 Cánh Diều

Bài giảng Powerpoint Cộng trừ trong phạm vi 1000 Toán lớp 3 Cánh Diều. Giáo án điện tử powerpoint mới nhất 2022-2023

CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI
TIẾT HỌC NGÀY HÔM NAY
Đố bạn 200 cộng 199 bằng bao nhiêu?
Gộp 20 và 30 được mấy?
200 + 199 = 399
20 + 30 = 50
Lập sơ đồ tách – gộp?
200
199
399
399
199
200
Sơ đồ gộp
Sơ đồ tách
Lập sơ đồ
tách – gộp?
30
20
50
50
20
30
Sơ đồ gộp
Sơ đồ tách
Hoàn thành phép tính
30 + 20 =
20 + 30 =
50 − 20 =
50 − 30 =
50
50
30
20
ÔN TẬP PHÉP CỘNG, PHÉP
TRỪ TRONG PHẠM VI 1000
(2 TIẾT)
Tính nhẩm
8 + 2 =
38 + 2 =
98 + 2 =
9 + 5 =
19 + 5 =
29 + 5 =
10
40
100
14
24
34
13

4
=
23

4
=
83

4
=
10

3
=
50

3
=
100

3
=
9
19
79
7
47
97
Đặt tính rồi tính
49 + 25
49
+
25 ____
74
63

58
____
5
37
63
100
637
151
788
524
219
305
362
418
780
____ ____ ____ ____
+ + − +
Quyển sách có 148 trang. Minh đã đọc được 75
trang. Hỏi còn bao nhiêu trang sách Minh chưa đọc?
Tóm tắt:
Quyển sách: 148 trang
Đã đọc: 75 trang
Còn lai: … trang?
Bài giải:
Số trang sách Minh chưa đọc là:
148 − 75 = 73 (trang)
Đáp số: 73 trang
Ngày thứ nhất đội công nhân
làm được 475m đường, ngày
thứ hai đội công nhân làm
được nhiều hơn ngày thứ
nhất 125m đường. Hỏi ngày
thứ hai đội công nhân đó làm
được bao nhiêu mét đường?
Tóm tắt: Bài giải:
Ngày thứ nhất: 457m đường.
Ngày thứ hai: nhiều hơn
ngày thứ nhất 125m đường.
Ngày thứ hai: … m đường
Ngày thứ hai đội công nhân
đó làm được số mét đường là:
457 + 125 = 582 (m)
Đáp số: 582 mét.
Mẫu
Hà có 12 chiếc kẹp tóc gắn hoa, 8
chiếc kẹp tóc gắn nơ. Hỏi Hà có
số chiếc kẹp tóc gắn hoa nhiều
hơn số kẹp tóc gắn nơ mấy chiếc?
Hà có số chiếc kẹp tóc gắn hoa nhiều hơn số
kẹp tóc gắn nơ là:
12 − 8 = 4 (chiếc)
Đáp số: 4 chiếc kẹp tóc.
Bài giải:
Bài toán a)
Duy cắt được 9 ngôi sao,
Hiền cắt được 11 ngôi sao.
Hỏi Hiền cắt được nhiều
hơn Duy mấy ngôi sao?
Bài giải:
Hiền cắt được nhiều hơn Duy số ngôi sao là:
11 − 9 = 2 (ngôi sao)
Đáp số: 2 ngôi sao.
Chú Tư thả xuống ao 241 con cá chép, 38 con cá rô phi. Hỏi chú Tư
đã thả số cá rô phi ít hơn số cá chép là bao nhiêu con?
Bài toán b)
Bài giải:
Chú Tư đã thả số cá rô phi ít hơn số cá chép là:
241 − 38 = 203 (con)
Đáp số: 203 con.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Ôn lại kiến
thức đã học
Hoàn thành bài tập trong SBT
Đọc trước bài: Ôn tập về hình học và đo lường.
CẢM ƠN CÁC EM
ĐÃ LẮNG NGHE BÀI GIẢNG

Xem nhiều