Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2023

Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2023 bao gồm cá nhân và giữ chức vụ lãnh đạo chi tiết

PHẦN 1: BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM CÁ NHÂN KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ

Để viết bản kiểm điểm đảng viên cuối năm, bạn cần tập trung vào việc đánh giá hoạt động, hành vi, tư cách cũng như đóng góp của đảng viên trong suốt năm vừa qua.

Mục đích của bản kiểm điểm:

Giải thích mục tiêu của kiểm điểm đảng viên là để đánh giá và đánh giá các hoạt động của đảng viên trong năm vừa qua, đồng thời tôn vinh những đóng góp và thành tích của họ.

Phần mở đầu:

Nêu rõ tên của đảng viên, đơn vị công tác, và thời gian cụ thể mà bản kiểm điểm này áp dụng.

Hoạt động nghề nghiệp và công việc đảng:

Xác định và mô tả các nhiệm vụ, hoạt động, và kết quả công việc của đảng viên trong năm vừa qua.

Phân tích mức độ hoàn thành nhiệm vụ, kỹ năng làm việc, và cách thức giải quyết vấn đề.

Học tập và rèn luyện chính trị:

Đánh giá việc tham gia các hoạt động học tập, rèn luyện chính trị, cập nhật kiến thức, và ứng dụng chúng vào thực tiễn.

Hoạt động đoàn thể và các hoạt động xã hội khác:

Đánh giá mức độ tham gia của đảng viên trong các hoạt động cộng đồng, xã hội, và trong công tác đoàn thể, từ việc tăng cường tình đoàn kết đến tham gia xây dựng cộng đồng.

Tư cách đảng viên:

Đánh giá việc thực hiện những nguyên tắc, quy định của Đảng, tuân thủ luật pháp và đạo đức xã hội.

Thành tích và đóng góp:

Tổng kết và công nhận những thành tích, đóng góp nổi bật của đảng viên trong năm qua.

Khen ngợi và khích lệ:

Ghi nhận và khen ngợi những thành tích xuất sắc, đồng thời khích lệ và đề xuất cách thức phát triển trong tương lai.

Phần kết luận:

Tóm tắt những thông tin chính, góp ý và đề xuất về việc cải thiện, phát triển của đảng viên trong tương lai.

Ký tên và ngày tháng:

Ký tên của người tham gia xem xét và đánh giá bản kiểm điểm, kèm theo ngày tháng thực hiện bản kiểm điểm.

Việc viết bản kiểm điểm đảng viên cuối năm rất quan trọng để đảm bảo công bằng và minh bạch trong việc đánh giá hoạt động của đảng viên.Đồng thời, bản kiểm điểm cũng giúp đảng viên có cái nhìn rõ hơn về mức độ

PHẦN 2: KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO

 Để viết bản kiểm điểm đảng viên cuối năm giữ chức vụ lãnh đạo, bạn cần tập trung vào việc đánh giá kỹ năng lãnh đạo, tác phong, và thành tích của đảng viên trong năm vừa qua. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để viết bản kiểm điểm này:

1. **Mục đích của bản kiểm điểm**:

   - Giải thích mục tiêu của kiểm điểm đảng viên là để đánh giá và đánh giá kỹ năng lãnh đạo, tác phong, và thành tích của đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo trong năm vừa qua.

2. **Phần mở đầu**:

   - Nêu rõ tên của đảng viên, chức vụ lãnh đạo, đơn vị tổ chức, và thời gian cụ thể mà bản kiểm điểm này áp dụng.

3. **Kỹ năng lãnh đạo và quản lý**:

   - Xác định và mô tả các nhiệm vụ, hoạt động, và kết quả công việc lãnh đạo của đảng viên trong năm vừa qua.

   - Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, và cách thức giải quyết vấn đề.

4. **Tác phong và ứng xử**:

   - Đánh giá tác phong, ứng xử trong công việc và cuộc sống hàng ngày của đảng viên, đặc biệt là trong việc thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo.

5. **Kỹ năng giao tiếp và xử lý mâu thuẫn**:

   - Đánh giá khả năng giao tiếp, xử lý mâu thuẫn, tạo động lực cho đồng nghiệp và tác động tích cực trong quá trình lãnh đạo.

6. **Chất lượng đơn vị và thành tích công tác**:

   - Đánh giá tác động của đảng viên đối với chất lượng công tác và thành tích của đơn vị tổ chức trong năm vừa qua.

7. **Tư cách đảng viên**:

   - Đánh giá việc thực hiện nguyên tắc, quy định của Đảng, tuân thủ luật pháp và đạo đức xã hội.

8. **Thành tích và đóng góp**:

   - Tổng kết và công nhận những thành tích, đóng góp nổi bật của đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo trong năm qua.

9. **Khen ngợi và khích lệ**:

   - Ghi nhận và khen ngợi những thành tích xuất sắc, đồng thời khích lệ và đề xuất phương án phát triển trong tương lai.

10. **Phần kết luận**:

   - Tóm tắt những thông tin chính, góp ý và đề xuất về việc cải thiện, phát triển của đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo trong tương lai.

11. **Ký tên và ngày tháng**:

   - Ký tên của người tham gia xem xét và đánh giá bản kiểm điểm, kèm theo ngày tháng thực hiện bản kiểm điểm.

Việc viết bản kiểm điểm đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo cuối năm rất quan trọng để đảm bảo

ĐẢNG BỘ ….

CHI BỘ…

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

 

…., ngày… tháng…. năm…..

 

(Cá nhân không giữ chức lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên:…………………………….............Ngày sinh: ...................................

Đơn vị công tác:………………………Chi bộ......................................................

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc

□ Tốt

□ Trung bình

□ Kém

2. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc

□ Tốt

□ Trung bình

□ Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc

□ Tốt

□ Trung bình

□ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

 

 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

………………………………………………………………

..........................................................................

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: ……………………………………………….

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy: ………………………………………

- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:

………………………

 

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng: ………………………………………..

 

 

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Xem nhiều