6 Đề thi kiểm tra cuối kì 2 Công Nghệ lớp 3 Cánh Diều

Bộ 06 Đề thi kiểm tra cuối kì 2 môn Công Nghệ lớp 3 Cánh Diều mới nhất năm học 2023

 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HK II
Năm học : 2022-2023
MÔN CÔNG NGHỆ  KHỐI 3
 
I- PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) 
Hãy khoanh tròn vào câu có kết quả đúng:
Câu 1: (1 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng, vật liệu và dụng cụ nào được chọn làm ống đựng bút ? 
A.  Giấy bìa, giấy thủ công, keo dán, thước, bút chì, kéo.
B.  Bút lông, giấy màu, băng keo, màu, giấy thủ công.
C.  Giấy màu, băng keo, màu , giấy thủ công.
D.  Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo, bút màu, hồ dán.
Câu 2: (1 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất, ứng với yêu cầu chuẩn bị làm thẻ đánh dấu trang bằng giấy có độ dài  không quá 8 cm. 
A. 1 hình vuông có kích thước 8cm x 8cm.
B. 2 hình vuông có kích thước 8cm x 8cm.
C. 1 hình chữ nhật có kích thước 3cm x 20cm.
D. 2 hình chữ nhật có kích thước 3cm x 20cm.    
Câu 3: (1 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng, làm biển báo cấm “Đường cấm” gồm có mấy bước. 
A. 3 bước.
B. 5 bước .
          C. 4 bước.
D. 6 bước.
Câu 4 : (1 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng, quan sát những hình sau đây là biển báo hướng dẫn người đi bộ. 
                        
Câu 5: (1 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng, thực hiện làm mô hình máy bay gồm mấy bước? 
        A. 6 bước.          B.  3 bước           C.  4 bước             D.  5 bước
Câu 6. (1 điểm) Hãy sử dụng những cụm từ gợi ý dưới đây và điền vào chỗ …… cho phù hợp.
an toàn            lựa chọn                 giải trí                   sử dụng 
Đồ chơi phù hợp với lứa tuổi giúp em (1) ….., phát triển trí thông minh và khả năng giao tiếp khi chơi cùng các bạn. Em cần (2) ……. đồ chơi phù hợp với lứa tuổi và (3) …… đồ chơi (4) ….., đúng cách.
II- PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm) 
Câu 1: (2điểm) Em hãy kể tên các bước chính để làm đồ dùng học tập? 
Câu 2: (2điểm) Em hãy nêu các bước thực hiện làm biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều? 
 
`TRƯỜNG TH NGÔ QUYỀN BÀI KIỂM TRA CUỐI HK II
 
 Lớp : 3 Năm học : 2022-2023
 
Họ và tên : .................. Môn: Công Nghệ  
Nhận xét của Giáo viên
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
 
I- PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) 
Hãy khoanh tròn vào câu có kết quả đúng:
Câu 1: (1 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng, vật liệu và dụng cụ nào được chọn làm ống đựng bút ? 
A.  Giấy bìa, giấy thủ công, keo dán, thước, bút chì, kéo.
B.  Bút lông, giấy màu, băng keo, màu, giấy thủ công.
C.  Giấy màu, băng keo, màu , giấy thủ công.
D.  Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo, bút màu, hồ dán.
Câu 2: (1 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất, ứng với yêu cầu chuẩn bị làm thẻ đánh dấu trang bằng giấy có độ dài  không quá 8 cm. 
A. 1 hình vuông có kích thước 8cm x 8cm.
B. 2 hình vuông có kích thước 8cm x 8cm.
C. 1 hình chữ nhật có kích thước 3cm x 20cm.
D. 2 hình chữ nhật có kích thước 3cm x 20cm.    
Câu 3: (1 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng, làm biển báo cấm “Đường cấm” gồm có mấy bước. 
A. 3 bước.
B. 5 bước .
          C. 4 bước.
D. 6 bước.
Câu 4 : (1 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng, quan sát những hình sau đây là biển báo hướng dẫn người đi bộ. 
                        
Câu 5: (1 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng, thực hiện làm mô hình máy bay gồm mấy bước? 
        A. 6 bước.          B.  3 bước           C.  4 bước             D.  5 bước
Câu 6. (1 điểm) Hãy sử dụng những cụm từ gợi ý dưới đây và điền vào chỗ …… cho phù hợp.
an toàn            lựa chọn                 giải trí                   sử dụng 
Đồ chơi phù hợp với lứa tuổi giúp em (1) ….., phát triển trí thông minh và khả năng giao tiếp khi chơi cùng các bạn. Em cần (2) ……. đồ chơi phù hợp với lứa tuổi và (3) …… đồ chơi (4) ….., đúng cách.
II- PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm) 
Câu 1: (2điểm) Em hãy kể tên các bước chính để làm đồ dùng học tập?  
.....
Câu 2: (2điểm) Em hãy nêu các bước thực hiện làm biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều? 
………………………………………
HƯỚNG DẪN CHẤM -THANG ĐIỂM
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022-2023
MÔN CÔNG NGHỆ 
KHỐI 3
 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 6 điểm
Mỗi câu đúng chấm 1 điểm.
Câu 1 : D    Câu 2: A         Câu 3: C          Câu 4: B        Câu 5: A      
Câu 6: (1- Giải trí); (2- lựa chọn); ( 3- sử dụng); ( 4- an toàn). Điền đúng mỗi cụm từ đạt 0,25 điểm.
II. PHẦN TỰ LUẬN: 4 điểm
Mỗi câu đúng chấm 2 điểm (Mỗi ý đúng chấm 0.5 điểm)
Câu 1:   Bước 1: Tìm hiểu sản phẩm
              Bước 2: Lựa chọn nguyên vật liệu
    Bước 3: Tiến hành làm và trang trí sản phẩm
    Bước 4: Kiểm tra sản phẩm sau khi làm.
 
Câu 2 :  Bước 1: Làm bản biển báo giao thông
              Bước 2: Làm cột biển báo giao thông
    Bước 3: Làm đế biển báo và mấu cấm giao thông
    Bước 4: Kết hợp các bộ phận lại và hoàn thiện
 
MA TRẬN MÔN CÔNG NGHỆ CUỐI HỌC KÌ II – KHỔI 3
Năm học 2022- 2023
 
Mạch kiến thức
Yêu cầu cần đạt Số câu Hình thức Mức Điểm
TN TL 1 2 3
Bài 7: Làm đồ dung học tập - Sửng dụng được các dụng cụ để làm đồ dùng học tập đúng cách và an toàn.
- Làm được một đồ dùng học tập đơn giản theo các bước cho trước, đảm bảo yêu cầu về kĩ thuật, thẩm mĩ. 2 2 1 2 1 4
Bài 8: Làm biển báo giao thông - Nêu  được ý nghĩa của một số biển báo giao thông.
- Lựa chọn được vật liệu phù hợp.
- Lựa chọn và sử dụng được dụng cụ đúng cách, an toàn để làm được một số biển báo giao thông quen thuộc dưới dạng mô hình theo các bước cho trước .
- Có ý thức tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông. 2 2 1 1 1 1    4
Bài 9: Làm đồ chơi - Nhận biết và sử dụng an toàn một số đồ chơi đơn giản phù hợp với lứa tuổi.
- Làm được một đồ chơi đơn giản theo hướng dẫn,
- Tính toán được chi phí cho một đồ chơi đơn giản. 2 2 1 1 2
Tổng điểm 6 6 2 4 3 1 10
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC ………………………………
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 3
(Thời gian làm bài: 40 phút, không kể thời gian phát đề)
 
Họ và tên học sinh: ………………………………………........................ Lớp 3….
 
Điểm
Nhận xét của giáo viên
 
I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)
Em khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng (câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8):
Câu 1: (0,5đ) Khi gặp các tình huống gây mất an toàn trong gia đình, chúng ta nên làm gì?
A. Nhờ người lớn hỗ trợ         B. Tự xử lí
C. Không quan tâm         D. Tự thay các đồ vật bị hỏng
Câu 2: (0,5đ) Để tránh bị thương do các đồ dùng sắc nhọn, dễ vỡ, em cần:
A. Học cách sử dụng dao, kéo         B. Sắp xếp đồ đạc trong gia đình gọn 
            gàng, ngăn nắp.
C. Báo với người lớn khi thấy mảnh sành,
    sứ, thủy tinh vỡ.         D. Cả A, B và C
 
Câu 3: (0,5đ) Tình huống nào sau đây không phải tình huống nguy hiểm?
A. Chơi đùa ở khu vực bếp         B. Dùng dây điện nguồn bị đứt
C. Cắm phích điện khi tay khô ráo         D. Dùng tay kéo dây điện để rút phích 
             điện
Câu 4: (0,5đ) Bước cuối cùng để làm thành thẻ đánh dấu trang là gì?
A. Dán 2 hình vuông bằng bìa cứng lại với 
     nhau         B. Trang trí thẻ đánh dấu trang
C. Dán 2 hình vuông bằng giấy màu thủ
    công.         D. Cắt thêm chi tiết
Câu 5: (0,5đ) Cần lưu ý gì khi làm đồ dùng học tập?
A. Chú ý an toàn khi sử dụng dụng cụ        B. Chọn giấy màu phù hợp
C. Chọn chất liệu mềm        D. Chọn kích thước bút vừa tay
Câu 6: (0,5đ) Biển báo trong hình dưới đây thuộc nhóm biển báo nào?
                                                       
A. Nhóm biển báo cấm              B. Nhóm biển báo hiệu lệnh
C. Nhóm biển báo nguy hiểm    D. Nhóm biển báo chỉ dẫn
 
Câu 7: (0,5đ) Quan sát những hình sau đây, biển báo nào hướng dẫn người đi bộ.
         A.                             B.                               C.                       D.
                                            
Câu 8: (0,5đ) Một số việc học sinh có thể làm khi tham gia giao thông là:
A. Tuân thủ đèn tín hiệu giao thông         
B.  Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy.
C. Sang  đường đúng chỗ có vạch kẻ đường cho người đi bộ.         
D. Cả A, B, C đều đúng
 
I. Phần tự luận (6 điểm)
Câu 9: (2đ) Để phòng tránh tai nạn bỏng, ngạt khí ga trong gia đình em cần làm gì?
………………………………………………
Câu 10: (2đ) Biển báo giao thông có tác dụng như thế nào đối với người tham gia giao thông?
………………………………………………………………………………………
Câu 11: (2đ) Vì sao nên làm đồ chơi từ vật liệu đã qua sử dụng?
…………………………………
 
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II, NĂM HỌC  2022 – 2023
MÔN CÔNG NGHỆ– LỚP 3
Câu Đáp án Điểm Hướng dẫn
1 A. Nhờ người lớn hỗ trợ 0,5 Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
 
2 D. Cả A, B và C 0,5
3 C. Cắm phích điện khi tay khô ráo 0,5
4 B. Trang trí thẻ đánh dấu trang 0,5
5 A. Chú ý an toàn khi sử dụng dụng cụ 0,5
6 C. Nhóm biển báo nguy hiểm 0,5
7    B 0,5
8     Nhóm biển báo nguy hiểm 0,5
9 *Để phòng tránh tai nạn bỏng, ngạt khí ga trong gia đình em cần:
+ Không nghịch bàn là đang nóng
+ Không chơi đùa trong bếp và chạm vào các vật nóng.
+ Không tự ý bật bếp ga, nghịch lửa
+ Báo với người lớn khi bị bỏng hoặc ngửi thấy mùi ga…
2 - Trả lời đúng từ 4 ý trở lên được 2 điểm.
- Trả lời đúng dưới 4 ý được 1 điểm
*Biển báo giao thông có tác dụng đối với người tham gia giao thông là:
+ Cung cấp thông tin đến người điều khiển phương tiện và tham gia giao thông.
+ Thông báo, cảnh báo, cho phép hoặc cấm giao thông trong từng điều kiện cụ thể.
+ Giúp giảm bớt rào cản ngôn ngữ khiến việc lưu thông quốc tế dễ dàng hơn.
+ Tăng cường và đảm bảo an toàn giao thông.
 Hoặc: Các loại biển chỉ dẫn, biển nguy hiểm, biển cấm,…nói chung đều có một tác dụng chính đó là giúp đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Chẳng hạn như: Biển chỉ dẫn giúp lái xe không đi sai làn đường; Biển nguy hiểm cảnh bảo trước những chướng ngại vật sắp tới để tài xế cảnh giác hơn; Biển cấm giúp tài xế không thực hiện những hành vi có thể gây nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác;….
2
- Trả lời đúng từ 4 ý trở lên được 2 điểm.
- Trả lời đúng dưới 4 ý được 1 điểm
 
11 * Vì sao nên làm đồ chơi từ vật liệu đã qua sử dụng?
+ Giảm thiểu được gánh nặng rác thải cho môi trường.
+ Dạy trẻ biết tận dụng vật liệu và tái chế rác thải sinh hoạt.
+ Tiết kiệm chi phí mua mới đồ chơi và đồ dùng học tập. 2
*Đây là câu hỏi mở (HS có trả lời theo hiểu biết của mình, nhưng phải đúng với nội dung yêu cầu đề).
- Tùy theo mức độ hiểu biết của HS cho điểm
Cộng 10 điểm
Lưu ý:  * Điểm toàn bài là một điểm nguyên, làm tròn theo nguyên tắc 0,5 thành 1.
Ví dụ: 6,25 thành 6; 6,5 hoặc 6,75 thành 7.
- GV chấm bài và ghi nhận xét theo quy định của TT 27.
 
TTCM duyệt
 
……., ngày 17 tháng 4 năm 2023
Người ra đề
 
PHIẾU KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
Năm học 2022 - 2023
Môn: Công nghệ - Lớp 3
Thời gian làm bài: 40 phút
Họ và tên: .............. Lớp: 3.......... Trường Tiểu học Yên Lư.
 
Câu 1: Trong các đồ dùng sau, đâu là đồ dùng học tập? Đánh dấu √ vào trước những ý đúng:
Máy bay giấy
Thước kẻ
Ô tô đồ chơi
Com-pa
Câu 2: Đâu là yêu cầu sản phẩm cần đạt khi làm ống đựng bút? Khoanh tròn vào chữ cái trước ý sai:
A. Ống đựng bút phải đựng được một số đồ dùng học tập.
B. Các nếp gấp của ống đựng bút phải phẳng, thẳng.
C. Ống đựng bút phải chắc chắn và cân đối.
D. Ống đựng bút phải hở hai đầu.
Câu 3: Trong các đồ chơi sau, đâu KHÔNG là đồ chơi phù hợp với lứa tuổi? Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng:
A. Bộ xếp hình
B. Súng cao su
C. Cờ vua
D. Cờ tướng
Câu 4: Đâu là ý nghĩa của biển báo Cấm xe đạp?
A. Báo hiệu nơi đỗ xe dành cho người khuyết tật
B. Báo đường cấm xe đạp đi qua
C. Báo sắp đến đoạn đường có trở ngại hoặc do sửa chữa ở một bên đường.
D. Báo các các loại xe muốn chuyển hướng phải chạy theo vòng xuyến.
Câu 5: Trong các tiêu chí sau, đâu là tiêu chí đánh giá sản phẩm mô hình xe đua? Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
A. Chạy được.
B. Bay được.
C. Đựng được một số đồ dùng học tập.
D. Gài được vào sách.
Câu 6: Em hãy nối tên các biển báo cột A với mô tả cột B sao cho phù hợp.
A B
1. Biển báo cấm a. Có dạng hình tam giác đều, viền đỏ, nền vàng, trên nền có hình vẽ màu đen.
2. Biển báo nguy hiểm b. Có dạng hình tròn, viền đỏ, nền trắng, trên nền có hình vẽ màu đen.
3. Biển báo hiệu lệnh c. Có dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật, nền xanh, trên nền có hình vẽ màu trắng.
4. Biển báo chỉ dẫn d. Có dạng hình tròn, nền xanh, trên nền có hình vẽ màu trắng.
Câu 7: Trong các hành vi sau, hành vi nào KHÔNG thực hiện đúng quy định khi tham gia giao thông? Đánh dấu √ vào trước ý đúng:
Đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách.
Dừng lại trước tín hiệu đèn đỏ.
Lạng lách, đánh võng trên đường.
Lái xe khi say rượu.
Câu 8: Đâu là hành động thể hiện sử dụng đồ chơi an toàn trong các hành động sau? Đánh dấu √ vào trước ý đúng:
Cất gọn đồ chơi sau khi chơi.
Vứt pin bừa bãi.
Quăng, ném đồ chơi vào bạn khác.
Báo với người lớn khi làm rơi, vỡ các mảnh đồ chơi.
Câu 9: Em hãy kể tên và nêu tác dụng của các vật liệu và dụng cụ dùng để làm thẻ đánh dấu trang?
.....
Câu 10: Em hãy nêu các bộ phận chính và yêu cầu khi làm biển báo giao thông?
Các bộ phận chính .......................
Yêu cầu ...............................
HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN CÔNG NGHỆ -  LỚP 3
 
Câu 1. (1đ)
Máy bay giấy
√ Thước kẻ
Ô tô đồ chơi
√ Com-pa
Câu 2: (0,5đ) D
Câu 3: (0,5đ) B
Câu 4: (0,5đ) B
Câu 5: (0,5đ) A
Câu 6: (1đ) 1-b, 2-a, 3-d, 4-c
Câu 7: (1đ)
Đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách.
Dừng lại trước tín hiệu đèn đỏ.
√ Lạng lách, đánh võng trên đường.
√ Lái xe khi say rượu.
Câu 8: (1đ)
√ Cất gọn đồ chơi sau khi chơi.
Vứt pin bừa bãi.
Quăng, ném đồ chơi vào bạn khác.
√ Báo với người lớn khi làm rơi, vỡ các mảnh đồ chơi.
Câu 9: (2đ)
Các vật liệu và dụng cụ dùng để làm thẻ đánh dấu trang là: Giấy thủ công dùng để gấp thành thẻ đánh dấu trang, thước kẻ và bút chì để kẻ, vẽ hình vuông, kéo dùng để cắt hình vuông, bút màu để trang trí, hồ dùng để dán.
Câu 10: (2đ) 
Các bộ phận chính 3 bộ phận: đế, cột, biển báo.
Yêu cầu - Đầy đủ 3 bộ phận: Đế, cột, viển báo.
- Đúng hình dạng, màu sắc biển báo.
- Chắc chắn, cân đối.
- Đẹp
 
Ma trận đề thi môn Công nghệ cuối học kỳ II - Lớp 3
 
Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu, số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
 
 
  Thủ công kĩ thuật Số câu 4 TN 1 nối, 3 chọn 2 TL 10
Câu số 2,3,4,5 Câu 6–nối
Câu 1,7, 8-chọn 9,10
Số điểm 2 4 4 10
 
PHIẾU KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 2022 - 2023
Môn: Công nghệ - Lớp 3
Thời gian làm bài: 40 phút
Họ và tên: .................... Lớp: 3.......... ......Trường: Tiểu học Yên Lư
 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Khoanh vào đáp án trước câu trả lời đúng
Câu 1. Để làm được một cái thẻ đánh dấu trang ta phải làm qua mấy bước?
A. 6 bước                    C. 7 bước
B. 8 bước                     D. 9 bước
Câu 2. Để làm được một cái ống đựng bút, chúng ta cần làm qua mấy bước?
A. 8 bước                  C. 10 bước
B. 9 bước                  D. 11 bước
Câu 3. Các bộ phận chính của biển báo giao thông là?
A. Đế, cột, biển báo                         B. Cột, đế
B. Đế, cột, màu                                D. Đế, cột, màu, keo dán
Câu 4. Làm biển báo chỉ dẫn đường một chiều gồm mấy bước?
A. 5 bước                      C. 6 bước
B. 7 bước                      D. 8 bước
Câu 5. Viền biển báo cấm “ Đường cấm” có màu gì?
A. Đỏ                              C. Xanh
B. Đen                             D. Vàng
Câu 6. Có bao nhiêu nhóm biển báo giao thông đường bộ?
A. 3                            C. 5
B. 4                            D. 6
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 7. Em hãy nêu ý nghĩa của biển báo giao thông đường bộ trong các hình dưới đây.
a…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
b…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
c…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
d…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
e…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
g………………………………………………………………………………………………
Câu 8. Biển báo giao thông có tác dụng gì đối với người tham gia giao thông?
 
……………………………………………………………………………………
 
MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3
CUỐI HỌC KÌ II. NĂM HỌC 2022 - 2023
Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Thủ công kĩ thuật
Học sinh nêu được các bước làm đồ dung học tập, đồ chơi, biển báo giao thông. Nêu được cấu tạo của biển báo giao thông, nhận biết được một số biển báo giao thông cơ bản và ý nghĩa của biển báo giao thông Số câu 3 3 2 6 2
Số điểm 3 3 4 6 4
Tổng Số câu 3 3 2 6 2
Số điểm 3 3 4 6 4
 
ĐÁP ÁN MÔN CÔNG NGHỆ
PHẦN I : TRẮC NGHIỆM  
Câu 1.( 1 điểm)  Khoanh vào đáp án  D
Câu 2: ( 1 điểm) Khoanh vào đáp án  D
Câu 3: ( 1 điểm) Khoanh vào đáp án A
Câu 4:( 1 điểm) Khoanh vào đáp án  D
Câu 5: ( 1 điểm) Khoanh vào đáp án  A
Câu 6: (1 điểm)  Khoanh vào đáp án  C
Câu 7:( 1 điểm)  Điền đúng mỗi phần được 0,5đ
Câu 8:( 1 điểm)  Học sinh nêu đúng mỗi ý được 0.25đ
- Giúp người tham gia giao thông không đi sai luật
- Tạo ra văn hóa giao thông tốt đẹp
- Giúp lái xe được thuận lợi hơn
- Giúp đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông
Xem nhiều